Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, praat mee, beslist mee over de gang van zaken op onze school. Ook bewaakt de MR de voortgang van ontwikkelingen op school.

Bijvoorbeeld als het gaat om het school-, jaar-, formatie- en zorgplan. Verder houdt de MR zich o.a. met onderwerpen en/of vraagstukken bezig als de overblijf, de groepsverdeling en de vakantieplanning.

De MR levert als gesprekspartner van de directie een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

MR-leden

De MR bestaat uit een ouder- en leerkrachtgeleding.

In de schoolgids zijn de namen van de MR leden opgenomen.

U kunt de MR leden direct benaderen of een e-mail sturen naar mr.speelenwerkhoeve@degroeiling.nl

Vergaderdata

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en stelt aan het begin van het schooljaar een activiteitenplan op.
Afhankelijk van de inhoud van de agenda is de directeur geheel of deels bij de vergadering aanwezig.
Alle ouders van onze school zijn welkom bij de vergadering.

Notulen

In de Nieuwsbrief wordt een korte nieuwsflits gegeven. De agenda en notulen kunt u opvragen bij de MR.

GMR

Naast de MR van de Speel- en Werkhoeve is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Groeiling actief (GMR). Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden van alle katholieke basisscholen die onder ons bestuur vallen.

Daar waar de MR zich bezighoudt met de specifieke zaken binnen de school, heeft de GMR vooral te maken met bestuurlijke onderwerpen die alle scholen binnen De Groeiling aangaan. Het bestuur moet veel van haar besluiten voorleggen aan de GMR. De GMR geeft dan adviezen en op sommige gebieden heeft de GMR instemmingsrecht.

Wilt u meepraten over zaken die alle scholen aangaan? Neem dan contact op met de GMR. De secretaris van de GMR is bereikbaar via het volgende email adres: secretariaat@degroeiling.nl